TW Viktoriya Daryna @ViktoriyaDaryna

 ❌ FAKE SOLDIER:
Viktoriya Daryna
aka ViktoriyaDaryna
https://x.com/ViktoriyaDaryna
ID Link: https://twitter.com/i/user/374966159
ID: 374966159

⚠️IMPERSONATES ✅
https://www.instagram.com/egorova__oliaComments