TW Now…victor smyrnov @torsym (viktor smyrnov @viktorsmyrnov17 )( shaw briggs @shaw_briggs0)

 ❌ FAKE SOLDIER:
viktor smyrnov aka torsym
formerly known as
viktor smyrnov aka viktorsmyrnov17 and
Shaw Briggs aka shaw_briggs0
https://x.com/torsym
ID Link: https://x.com/i/user/1657522751878438913
ID: 1657522751878438913

⚠️ STILL IMPERSONATES ✅ https://www.instagram.com/andrii___kovalenko/Comments