TW Viktoriya Ivanko @ViktoriyaIvanko

 ❌ FAKE SOLDIER
Viktoriya Ivanko
aka ViktoriyaIvanko
https://x.com/ViktoriyaIvanko
ID link: https://x.com/i/user/1774577555829362689
ID: 1774577555829362689

⚠️ IMPERSONATES ✅ A REAL SOLDIERComments