TW Borys Yukhymovych @Borys_yukhy

 

❌ FAKE SOLDIER:
Borys Yukhymovych
aka Borys_yukhy
https://x.com/Borys_yukhy
ID link: https://twitter.com/i/user/747339506
ID: 747339506

⚠️ IMPERSONATES ✅ https://www.instagram.com/yevhen_popov/Comments