TW NOW KaterynaLilia @KuzykPeitro - ( Marchenko @MarchenkoYury)

 ❌ FAKE PROFILE
Kateryna Lilia
aka KaterynaLilia
previousley:
Marchenko aka MarchenkoYury
https://x.com/KaterynaLilia
ID: https://x.com/i/user/214797364
ID: 214797364

⚠️STILL IMPERSONATES ✅ A REAL SOLDIERComments